แดมเปอร์ | Damper

อุปกรณ์ ควบคุมปริมาณลม ตัวปรับลม บานปรับลม

ชนิดของแดมเปอร์ Damper

  • แดมเปอร์แบบใช้แรงโน้มถ่วง เคลื่อน (Gravity Damper)
กาวิติ้แดมเปอร์ คืออุปกรณ์ปรับลม โดยอาศัยแรงลม หากลมหยุดไหล ใบจะปิดด้วยตัวมันเองจากน้ำหนักถ่วง คุณลักษณะพิเศษคือ ลมจะไหลไปได้ทางเดียวที่ใบเปิดออกนั่นเอง


  • แดมเปอร์แบบมอเตอร์ขับ เคลื่อน (Volume Damper)
วอลุมแดมเปอร์ คือบานปรับปริมาณลม แบ่งเป็นชนิดคั่นโยก และชนิดพวงมาลัย (Gear Damper)
 
 
         
 
 
 
  • แดมเปอร์แบบใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน (Motorized Damper)
มอเตอร์แดมเปอร์ คือบานควบคุมปริมาณลม โดยควบคุมด้วย Motor อัตโนมัติ