แทงค์ลูกหมู แทงค์เคมี Bypass Feeder, Chemical Tank